Onderhoud en garantie

Een paar handgemaakte schoenen, daar wilt u natuurlijk lang van genieten. Makerszoon informeert u graag over het onderhoud, de reparatie, het hergebruik en de garantie op de schoenen.

Onderhoud
Bij de aanschaf van een paar schoenen ontvangt u een potje schoencrème en een borstel. Makerszoon raadt u aan uw schoenen hiermee regelmatig te behandelen.
Plantaardig gelooid leer kan na verloop van tijd op natuurlijke wijze iets dieper van kleur worden.

Reparatie
Indien de loopzool door slijtage aan vervanging toe is, kunt u de schoenen – bij voorkeur bij Makerszoon – laten verzolen.
Bij normaal gebruik en goed onderhoud zal er nauwelijks slijtage van het bovenwerk optreden.

Hergebruik
Indien u de schoenen afdankt dan neemt Makerszoon ze graag retour. Vrijwel alle onderdelen van de schoenen zijn opnieuw te gebruiken.

Garantie
De wettelijke garantietermijn op schoenen is 6 maanden. Uitgebreide informatie hieromtrent vindt u op www.consuwijzer.nl

Heeft u een defect aan uw schoenen dan kunt u te maken hebben met een gebruiksklacht of een productieklacht. Klachten die zijn ontstaan door verkeerd gebruik of slecht onderhoud zijn gebruiksklachten en vallen niet onder de garantie. Productieklachten zijn klachten waarbij een defect ontstaan is welke te wijten is aan een productiefout.

Als u twijfelt of een klacht een productieklacht of een gebruiksklacht is dan brengt onderstaande informatie wellicht duidelijkheid:

  • Kapotte naden: Laat een losse naad direct door Makerszoon herstellen. Indien de schoenen later niet meer te herstellen zijn omdat het defect niet tijdig is gerepareerd, vervalt de productgarantie. Inspecteer dus regelmatig de schoenen en pleeg regelmatig onderhoud! In het atelier worden problemen snel en vakkundig verholpen. Regelmatig schoonmaken en poetsen van de schoenen houdt de schoenen en naden soepel en verlengen de levensduur aanzienlijk.
  • Beschadiging aan de hielpartij: Beschadiging aan de hielpartij ontstaat meestal door het haastig of niet op de juiste wijze aan- of uittrekken van de schoenen. Een ingezakte hielpartij ontstaat doordat op het contrefort (hielversteviging) van de schoen is gestaan, meestal omdat de veters niet goed zijn los gemaakt. Dergelijke beschadigingen zijn wel herstelbaar maar vallen buiten de garantie. Gebruik altijd een schoenlepel bij het aantrekken.
  • Slijtage: Slijtage van schoenen, als bijvoorbeeld beschadigde neuzen en versleten zolen zijn een gebruiksklacht.

Natuurlijk kan het ondanks uw zorgvuldige gebruik gebeuren dat een paar schoenen niet aan uw verwachtingen voldoet. Dit kan diverse oorzaken hebben. Heeft u een probleem aan uw schoenen of een vraag over het onderhoud ervan, neem u dan altijd contact op. Dit kan via mail (contact@makerszoon.nl) of telefonisch (06 51159179). Makerszoon zal u in alle gevallen zo goed mogelijk proberen te helpen of adviseren.

De schoenen van Makerszoon zijn niet leverbaar via winkels. Als u een paar schoenen wilt aanschaffen, bent u, op afspraak, van harte welkom in het atelier. De levertijd van de schoenen is ongeveer twee weken.

Bestel uw eigen paar Makerszoons!

Neem contact op via mail (contact@makerszoon.nl)
of bel (06 51159179) voor een afspraak in het atelier.

Algemene leveringsvoorwaarden

Definities
Makerszoon: Makerszoon is een label van Maatschoenatelier René van den Berg. Alle overeenkomsten inzake Makerszoon worden gesloten met Maatschoenatelier René van den Berg. Maatschoenatelier René van den Berg is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam 28057766.
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling is aangegaan of zal aangaan met Makerszoon via de website www.makerszoon.nl of op een andere wijze.

Artikel 1. Algemeen
1.1 – Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de website www.makerszoon.nl
1.2 – Van de Algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk of per email is overeengekomen.
1.3 – Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene voorwaarden.
1.4 – Makerszoon behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 – Alle modellen van Makerszoon zijn intellectueel eigendom van de ontwerper (René van den Berg). Het auteursrecht op alle modellen die op de website worden getoond berust bij Maatschoenatelier René van den Berg. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Maatschoenatelier René van den Berg.

Artikel 2. Totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst
2.1 – Een overeenkomst tussen klant en Makerszoon wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Makerszoon ontbonden worden in geval de klant niet aan de Algemene voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Makerszoon dit aan de klant meedelen binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de bestelling.
2.2 – De klant en Makerszoon komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2.3 – Makerszoon is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 3. Prijzen en betaling
3.1 – Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% BTW.
3.2 – Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Deze verzendkosten komen voor rekening van de klant.
3.3 – Als de prijzen voor de aangeboden artikelen wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan blijft de afgesproken prijs bindend.
3.4 – Bestellingen dienen te worden betaald middels vooruitbetaling per bank.

Artikel 4. Levering en leveringstermijn

4.1 – Na bestelling ontvangt de klant een bevestiging en factuur via e-mail.
4.2 – Zodra de betaling van de klant door Makerszoon ontvangen is, zal Makerszoon tot productie en levering overgaan.
4.3 – Hoewel Makerszoon ernaar streeft de bestelling na ontvangst van de betaling binnen 14 dagen ter verzending aan te bieden, is het overschrijden van deze termijn geen gegronde reden voor de klant de overeenkomst te ontbinden.
4.4 – Makerszoon streeft ernaar vertragingen binnen zeven werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.
4.5 – Bij een levertijd langer dan 30 dagen heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
4.6 – Indien een bestelling geweigerd wordt of onbestelbaar blijkt op het opgegeven adres, wordt de bestelling geretourneerd aan Makerszoon.

Artikel 5. Annuleren en retourneren
5.1 – Makerszoon accepteert na het ontvangen van uw betaling geen annulering van de opdracht, tenzij de levertijd langer duurt dan 30 dagen.
5.2 – Makerszoon schoenen worden voor u op bestelling gemaakt en kunnen uitsluitend worden geretourneerd indien u een klacht heeft. Een retourzending is alleen mogelijk na melding van de klacht aan Makerszoon via email (contact@makerszoon.nl).
5.3 – Indien na overleg blijkt dat U het artikel kunt retourneren dient de klant de geleverde artikelen binnen zeven werkdagen na ontvangst te retourneren. Het volledige bedrag (aankoopbedrag, incl. verzendkosten) wordt in geval van acceptatie door Makerszoon binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van de klant.
5.4 – Artikelen mogen alleen worden geretourneerd indien zij in de originele staat verkeren. Er mogen geen sporen van dragen of slijtageverschijnselen op het product aanwezig zijn.
5.5 – Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Makerszoon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verzending van geretourneerde artikelen. Het is aan de klant te zorgen dat zij in goede staat bij Makerszoon aankomen.
5.6 – Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
5.7 – Adres voor retourzendingen:

Makerszoon / Maatschoenatelier René van den Berg
Beemsterstraat 5A
2131 ZV Hoofddorp – NL

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid
6.1 – Garantie wordt uitsluitend verleend op defecten ten gevolge van productiefouten.
6.2 – De klant kan binnen zeven werkdagen na levering een artikel retourneren. Retourneren geschiedt conform artikel 5.2, 5.4, 5.6 en 5.7.
6.3 – Indien de klacht gegrond wordt bevonden, heeft de klant recht op een nieuw paar schoenen of recht op terugbetaling van het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten.
6.4 – Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde artikelen.
6.5 – Makerszoon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor geringe kleurafwijkingen van de plantaardig gelooide en geverfde materialen.
6.6 – Makerszoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Makerszoon verkochte artikelen.
6.7 – De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Makerszoon kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Makerszoon is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

Artikel 7. Overmacht
7.1 – In geval van overmacht is Makerszoon niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen.
7.2 – Onder overmacht verstaat Makerszoon omstandigheden die niet te wijten zijn aan nalatigheid van Makerszoon waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in de gebruikte communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite en/of persoonlijke omstandigheden.

Artikel 8. Persoonsgegevens en privacy
8.1 – Makerszoon zal de gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zal deze niet aan derden verstrekken. Mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
8.2 – De klant kan de aan Makerszoon verstrekte gegevens te allen tijde opvragen en wijzigen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 – Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 – Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Makerszoon is gevestigd bevoegd, tenzij Makerszoon voor de rechter van de vestigingsplaats van de klant kiest.

Contact
Makerszoon
Beemsterstraat 5A
2131 ZV Hoofddorp
M 06 51159179
contact@makerszoon.nl

© 2013 – 2023 | Makerszoon